Normatīvie akti

 
 
 

Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas organizēšanas kārtība J.Raiņa Daugavpils 6.pamatskolā

  1. pielikums
  2. pielikums
  3. pielikums

 

Pašnovērtējuma ziņojums 2021

TERMOKAMERU IZMANTOŠANAS IEKŠĒJĀ KĀRTĪBA

J.Raiņa 6psk_attīstības plāns_2022_2025
J.Raiņa 6psk_darba plāns_2022_23
Pašnovērtējuma ziņojums_2022

J.Raiņa Daugavpils 6.pamatskolas izglītojamo mācību sasniegumu kārtība

Kārtība, kādā J.Raiņa Daugavpils 6.pamatskola organizē mācību satura apguvi ģimenē.

Iekšējā Trauksmes celšanas kārtība
Individuālā izglītības programmas apguves plāna sastādīšanas un īstenošanas kārtība
Individuālais izglītības programmas apguves plāns
Izglītības iestādes privātuma politika
Izglītojamo sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas kārtība
J. Raiņa Daugavpils 6. pamatskolas darba kārtības noteikumi
J. Raiņa Daugavpils 6. pamatskolas darbinieku ētikas kodekss
J. Raiņa Daugavpils 6. pamatskolas darbinieku vērtēšana atbilstoši amata kategorijai
J. Raiņa Daugavpils 6. pamatskolas izglītojamo kavējumu uzskaites un vecāku informēšanas kārtība
J. Raiņa Daugavpils 6. pamatskolas rīcības plāns ugunsgrēka gadījumā
J. Raiņa Daugavpils 6. pamatskolas rīcības plāns, ja skolā konstatē vai ir aizdomas, ka skolēni lieto, vai izplata atkarību izraisošas vielas
Kārtība, kā izglītības iestādes vadītājs un pedagogi rīkojas, ja tiek konstatēta skolēnu fiziska vai emocionāla vardarbība, agresīva rīcība
Kārtība, kā tiek organizēta J. Raiņa Daugavpils 6. pamatskolas amatpersonu un darbinieku novērtēšana
Kārtība, kā tiek piešķirta naudas balva vai prēmija J. Raiņa Daugavpils 6. pamatskolas pedagogiem
Kārtība, kādā darbiniekiem tiek piešķirtas piemaksas par papildus darbu
Kārtība, kas nosaka izglītojamā rīcību, ja izglītojamais kādas personas darbībā saskata draudus savai vai citu personu drošībai
Kārtība, kas nosaka pirmsskolas pedagogu rīcību gadījumā, ja izglītojamais nav izņemts no izglītības iestādes pēc darba laika beigām
Korupcijas un interešu konflikta riska novēršanas kārtība
Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas organizēšanas kārtība J. Raiņa Daugavpils 6. pamatskolā
Sporta sacensību un veselības dienas pasākumu organizēšanas kārtība

J. Raiņa Daugavpils 6. pamatskolas kārtība, kādā izglītības iestādē uzturas izglītojamo vecāki un citas personas
Iekšējās kārtības noteikumi

Kārtība_topošie pirmklasnieki

J. Raiņa Daugavpils 6. pamatskolas nolikums

Copyright © 2024 J. Raiņa Daugavpils 6. pamatskola