Skolēnu pašpārvalde

Skolēnu pašpārvaldes ziņas

Skolēnu pašpārvaldes darbības mērķis ir: panākt skolēnu un izglītības iestādes administrācijas
interešu saskaņošanu un skolēnu aktīvu līdzdalību audzināšanas darbā, mācību procesā un
sabiedriskā darba organizēšanā. Veicināt komunikatīvo un sadarbošanās prasmju apgūšanu un
attīstīšanu.
Skolēnu pašpārvaldes uzdevumi:
1. Veicināt sadarbību starp skolēniem, pedagogiem un izglītības iestādes administrāciju;
2. Pārstāvēt skolēnu intereses un vēlmes sarunās ar skolas administrāciju un pedagogiem;
3. Sekmēt mācību procesu, izstrādāt priekšlikumus mācību procesa un iekšējās kārtības
uzlabošanai;
4. Piedalīties skolas iekšējās kārtības noteikumu izstrādē;
5. Veidot un attīstīt skolas sabiedrisko dzīvi.

Pašpārvalde savā darbībā ievēro izglītības iestādes nolikumu un skolas iekšējās kārtības noteikumus
un skolēnu pašpārvaldes nolikumu.

Skolēnu pašpārvalde:
1. Regulāri informē skolēnus un izglītības iestādes administrāciju par skolēnu pašpārvaldes
darbību, pieņemtajiem lēmumiem un to izpildi;
2. Atbalsta izglītības iestādes administrāciju un pedagogus skolas iekšējās kārtības noteikumu un
skolas darba kārtības ievērošanas nodrošināšanā;
3. Informē skolēnus par neformālās izglītības iespējām Daugavpils pilsētā;
4. Organizē tematiskos pasākumus dažādām klašu grupām;
5. Sadarbojas ar Daugavpils pilsētas bērnu un jauniešu centru “Jaunība” un Daugavpils pilsētas
domes Jaunatnes departamentu;
6. Popularizē skolas pieredzi pilsētā, novadā, valstī.

 

Copyright © 2022 J. Raiņa Daugavpils 6. pamatskola