Sporta stundas angļu valodā? Tās ir iespējams!

    J.Raiņa Daugavpils 6.pamatskolā arī šajā mācību gadā 1.klasē notiek CLIL nodarbības sportā. CLIL (Content and Language Integrated Learning) – tas nozīmē mācību satura un valodas integrēto apguvi. Mācību satura un valodas integrētas mācību stundas mērķis ir angļu valodas un kāda cita mācību priekšmeta vienlaicīga un apzināta apguve. CLIL piedāvā metodiku, kā īstenot šādu apguvi. Aizraujošu un aktīvu sporta stundu laikā skolēni nostiprina valodas zināšanas, kuras iegūtas angļu valodas stundās. Nodarbības vada sporta un angļu valodas skolotājas, strādājot pārī.

   Nodarbību laikā dažādas kustību aktivitātes veicina bērnu fizisko veselību, iemāca darboties komandā, rosina  uztvert un izpildīt skolotāja instrukcijas angļu valodā. Aktivitāšu daudzveidība vērsta uz skolēnu dažādām mācīšanās stratēģijām, kas ļauj katram bērnam apgūt mācību vielu. Sporta stundās skolēni interaktīvā veidā veic arī lasīšanas un rakstīšanas uzdevumus, tādējādi apmācības tiek nodrošinātas bērniem ar dažādiem uztveres tipiem: kinestētisko, vizuālo un audiālo.

    Skolēni ar prieku apmeklē CLIL nodarbības, aktīvi piedalās mācību procesā un drošāk jūtas angļu valodas stundās.

Informāciju sagatavoja

CLIL skolotājas T.Jevstafjeva-Aksjuta un J.Giņko

Copyright © 2022 J. Raiņa Daugavpils 6. pamatskola