PuMPuRS

ESF projekta Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (“PuMPuRS”) aktualitātes

         Jau otro gadu mūsu skola turpina darbību ESF projektā “PuMPuRS”. 2019./2020.mācību gada pirmajā semestrī  konsultatīvo atbalstu saņēma astoņi 6.-12.klases skolēni. Kā atzīmē skolēnu vecāki un paši skolēni, tad tā ir laba iespēja ne tikai izprast dažādu iemeslu dēļ iekavēto materiālu, bet arī stiprināt pārliecību par saviem spēkiem un prasmēm. II semestrī arī astoņiem skolēniem ir piedāvāta iespēja saņemt šāda veida atbalstu.

         Personalizētu atbalstu projektā iesaistītajiem skolēniem sniedz latviešu valodas un literatūras,  matemātikas un angļu valodas skolotājas  – B.Podvuiska, I.Vasitova, L.Pomjalova, N.Mikuļina, O.Gazetdinova, A,Dorofejeva, kā arī atbalsta personāls – skolas psihologs V.Bogdanova. Individuālā atbalsta plānu sagatavošanu un to izpildes uzraudzību veic skolotājas I.Vasitova un V.Kricka.

Šajā mācību gadā projekta “PuMPuRS” realizācijas gaitā skolā tika īstenotas trīs darbnīcas-moduļi klašu audzinātāju, priekšmetu skolotāju un atbalsta personāla profesionālās kompetences pilnveidei.

          25.oktobrī tika realizētas 1.moduļa “Izglītības iestādes darbības pašnovērtēšana priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas  risku mazināšanai” un 2.moduļa “Pedagogs un viņa profesionalitāte: PMP risku mazināšanas iespējas” piedāvātās aktivitātes. Savukārt 3.janvārī skolotāji iesaistījās 3.moduļa “ Uz izglītojamo centrēta pieeja izglītības iestādes darbā PMP risku mazināšanai darbā.

 

 

Informāciju sagatavoja

 I.Vasitova,

 projekta “PuMPuRS” kordinatore


             Atskatoties uz mūsu skolas paveikto  Izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotajā Eiropas Sociālā fonda projektā “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” – PuMPuRS, jāatzīmē, ka šis projekts ir nesis savus augļus.

                2018./2019.mācību gadā projekta ietvaros individuālās konsultācijas saņēma 14 skolēni. Ar viņiem konsultācijās strādāja 5 pedagogi un 2 atbalsta personāla darbinieki. Daudziem projektā iesaistītajiem skolēniem konsultāciju darbs palīdzēja sasniegt pozitīvu vērtējumu atsevišķos mācību priekšmetos, tikt skaidrībā ar savām problēmām un uzlabot attiecības ar klasesbiedriem un pedagogiem. 9.klases skolēniem darbība projektā palīdzēja veiksmīgāk sagatavoties un justies drošāk eksāmenos.

2019./2020. mācību gadā mūsu skola turpina dalību projektā.

Cienījamie vecāki un skolēni!

Ja jums šķiet, ka pastāv risks nepabeigt skolu vai ir lielas mācību grūtības kādā priekšmetā, tad par iespējām piedalīties šajā projektā jautājiet skolas administrācijai!

 

 

Informāciju sagatavoja

Iveta Vasitova

direktora vietniece izglītības jomā

projekta “PuMPuRS” koordinatore

 


No 2018./209. mācību gada oktobra mūsu skola ir iesaistījusies Izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotajā Eiropas Sociālā fonda projektā “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” – PuMPuRS. Šis projekts paredz mazināt to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu. Projekts veicina ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, skolu, pedagogiem un vecākiem, lai laikus identificētu bērnus un jauniešus ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu. Pasākumi vērsti uz agrīnu problēmas diagnostiku un risinājumu, lai novērstu samilzušu situāciju risināšanu, kas prasītu daudz vairāk resursu un varētu būt mazāk efektīva. Projekta darbība paredzēta līdz 2022.gada beigām. Materiālus par šo projektu var atrast šeit: www.pumpurs.lv

Pašlaik mūsu skolā projekta ietvaros tiek sniegts atbalsts 7. – 12.klašu skolēniem. Konsultatīvo atbalstu sniedz 5 pedagogi un 2 atbalsta personāla darbinieki.  Projekta koordinatore skolā ir direktores vietniece izglītības jomā Iveta Vasitova. Par projekta jautājumiem var arī vērsties pie matemātikas skolotājas Valentīnas Krickas. Katram projektā iekļautajam skolēnam ir izveidots savs individuālais konsultāciju plāns, kas ir saskaņots skolas vadību.

Informāciju sagatavoja:

direktores vietniece izglītības jomā

projekta “PuMPuRS” koordinatore

Iveta Vasitova

Copyright © 2020 J. Raiņa Daugavpils 6. vidusskola