Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai

Seminārs par romu skolotāju palīgu darbības prakses attīstību izglītības iestādēs projekta “Latvijas romu platforma V” ietvaros

 

         2021.gada 27.aprīlī Kultūras ministrija organizēja semināru par romu skolotāju palīgu darbības prakses attīstību  izglītības iestādēs, kas Latvijā tika uzsākta 2008.gadā. Semināra darbā piedalījās mūsu skolas pārstāvji un dalījās pieredzē, kā tiek realizēts romu skolotāja palīga darbs J. Raiņa Daugavpils 6.vidusskolā. Patlaban tikai trijās Latvijas skolās darbojas romu skolotāju palīgi – Jelgavas 4.sākumskolā, Lādezera pamatskolā un J. Raiņa Daugavpils 6.vidusskolā. Romu skolotāju palīgu pamatuzdevumi ir veicināt romu bērnu regulāru iesaisti izglītības procesā un uzlabot romu bērnu vecāku izpratni par izglītības nepieciešamību. Par šī jautājuma aktualitāti liecina tas, ka dalībai seminārā bija pieteikušies pārstāvji no Dobeles, Jelgavas, Jūrmalas, Kuldīgas, Maltas, Limbažiem, Rīgas, Rūjienas, Talsiem, Tukuma, Ventspils un Viļakas.

      Semināra dalībnieki uzklausīja informāciju par to, kā J.Raiņa Daugavpils 6.vidusskolā romu skolotāja palīga pienākumus veic Dana Tumaševiča.  Dana sniedz atbalstu romu skolēniem mācībās, apgūstot tēmas dažādos mācību priekšmetos no 1. – 4.klasei. Tādējādi izglītojamajiem ir iespēja apgūt vielu sev vēlamā tempā ar romu tautības pārstāvja palīdzību, kuram viņi uzticas. Romu skolotāja palīga darbs mūsu skolā tiek finansēts ESF projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (projekts Nr.8.3.2.2./16/I/001) Multidisciplinārās jomas ietvaros. Mūsu skolas pieredze, darbojoties šajā projektā, tiek vērtēta ļoti augstu, jo pārējās skolās romu skolotāja darbu finansē pašvaldības, bet viens no semināra uzdevumiem bija aktualizēt finansējuma piesaistes jautājumus, izmantojot ESF finansēto projektu “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”.

         Izglītības kvalitātes valsts dienesta projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” vecākā eksperte Kristīne Liepiņa pievērsa uzmanību šī projekta iespējām romu bērnu regulārai iesaistei mācību procesā. Mūsu skolā šī projekta ietvaros tiek sniegts atbalsts vienam romu izglītojamajam.

       Kopsavilkums par seminārā rezultātiem un izteiktajiem priekšlikumiem būs publicēts Kultūras ministrijas tīmekļvietnē projekta “Latvijas romu platforma V” sadaļā.

 

Informāciju sagatavoja:

Iveta Vasitova

ESF projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” koordinatore skolā

Daugavpils pašvaldības pārstāvis 

Kultūras ministrijas Reģionālo ekspertu tīklā romu integrācijas jautājumos


 

ESF projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” darbība 2020./2021.m.g. I semestrī

           Šī mācību gada I semestrī projekta ietvaros personalizētu konsultatīvo atbalstu mūsu skolā saņēma desmit 5.-12.klases skolēni. Izglītojamie saņēma konsultācijas matemātikā, angļu un latviešu valodā, konsultācijas sniedza arī speciālās izglītības pedagogs un skolas psihologs.

           23.novembrī projektā iesaistīto pedagogu grupa piedalījās attālinātajā supervīzijā, kuru vadīja supervizore I.Ļaudaka. Tās mērķis bija pilnveidot pedagogu profesionālo kompetenci priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risku identificēšanā, paaugstināt pedagogu pašefektivitāti darbā ar priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riskiem pakļautajiem izglītojamiem.

           Decembra beigās tika uzsākta gatavošanās individualizētā konsultatīvā atbalsta sniegšanai vienpadsmit skolēniem II semestrī.

Visi interesenti informāciju par šo  projektu var atrast šeit http://www.pumpurs.lv/

vai https://ikvd.gov.lv/

 

 

Informāciju sagatavoja

I.Vasitova

projekta koordinatore skolā


2020./2021.mācību gads

 

 

Turpinās darbība ESF projektā “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai

 

 

         Kopš septembra sākuma mūsu skolā notika gatavošanās dalības turpināšanai Eiropas Sociālā fonda projektā Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”. Šī projekta darbība ir vērsta uz to, lai samazinātu  skolēnu skaitu, kas  pārtrauc mācības un nepabeidz skolu  dažādu iemeslu dēļ. Projekts veicina sadarbības sistēmas veidošanu starp skolas administrāciju, pedagogiem un vecākiem, lai apzinātu skolēnus ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu.

2020./2021.m.g. I semestrī konsultatīvais atbalsts tiks sniegts 10 skolēniem.

         Personalizētu atbalstu projektā iesaistītajiem skolēniem sniegs latviešu valodas un literatūras,  matemātikas un angļu valodas skolotājas  – B.Jēgere, I.Barševska, I.Vasitova, L.Pomjalova, N.Mikuļina, O.Gazetdinova, A,Dorofejeva, speciālais pedagogs T.Podlužnaja, kā arī atbalsta personāls – skolas psihologs V.Bogdanova. Individuālā atbalsta plānu sagatavošanu un to izpildes uzraudzību veic skolotājas I.Vasitova un N.Mikuļina.

Informāciju par šo  projektu var atrast www.pumpurs.lv ; www.ikvd.gov.lv

 

Informāciju

sagatavoja                                   

Iveta Vasitova,                                   

projekta koordinatore skolā

 


ESF projekta Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (“PuMPuRS”) aktualitātes

         Jau otro gadu mūsu skola turpina darbību ESF projektā “PuMPuRS”. 2019./2020.mācību gada pirmajā semestrī  konsultatīvo atbalstu saņēma astoņi 6.-12.klases skolēni. Kā atzīmē skolēnu vecāki un paši skolēni, tad tā ir laba iespēja ne tikai izprast dažādu iemeslu dēļ iekavēto materiālu, bet arī stiprināt pārliecību par saviem spēkiem un prasmēm. II semestrī arī astoņiem skolēniem ir piedāvāta iespēja saņemt šāda veida atbalstu.

         Personalizētu atbalstu projektā iesaistītajiem skolēniem sniedz latviešu valodas un literatūras,  matemātikas un angļu valodas skolotājas  – B.Podvuiska, I.Vasitova, L.Pomjalova, N.Mikuļina, O.Gazetdinova, A,Dorofejeva, kā arī atbalsta personāls – skolas psihologs V.Bogdanova. Individuālā atbalsta plānu sagatavošanu un to izpildes uzraudzību veic skolotājas I.Vasitova un V.Kricka.

Šajā mācību gadā projekta “PuMPuRS” realizācijas gaitā skolā tika īstenotas trīs darbnīcas-moduļi klašu audzinātāju, priekšmetu skolotāju un atbalsta personāla profesionālās kompetences pilnveidei.

          25.oktobrī tika realizētas 1.moduļa “Izglītības iestādes darbības pašnovērtēšana priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas  risku mazināšanai” un 2.moduļa “Pedagogs un viņa profesionalitāte: PMP risku mazināšanas iespējas” piedāvātās aktivitātes. Savukārt 3.janvārī skolotāji iesaistījās 3.moduļa “ Uz izglītojamo centrēta pieeja izglītības iestādes darbā PMP risku mazināšanai darbā.

 

 

Informāciju sagatavoja

 I.Vasitova,

 projekta “PuMPuRS” kordinatore


             Atskatoties uz mūsu skolas paveikto  Izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotajā Eiropas Sociālā fonda projektā “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” – PuMPuRS, jāatzīmē, ka šis projekts ir nesis savus augļus.

                2018./2019.mācību gadā projekta ietvaros individuālās konsultācijas saņēma 14 skolēni. Ar viņiem konsultācijās strādāja 5 pedagogi un 2 atbalsta personāla darbinieki. Daudziem projektā iesaistītajiem skolēniem konsultāciju darbs palīdzēja sasniegt pozitīvu vērtējumu atsevišķos mācību priekšmetos, tikt skaidrībā ar savām problēmām un uzlabot attiecības ar klasesbiedriem un pedagogiem. 9.klases skolēniem darbība projektā palīdzēja veiksmīgāk sagatavoties un justies drošāk eksāmenos.

2019./2020. mācību gadā mūsu skola turpina dalību projektā.

Cienījamie vecāki un skolēni!

Ja jums šķiet, ka pastāv risks nepabeigt skolu vai ir lielas mācību grūtības kādā priekšmetā, tad par iespējām piedalīties šajā projektā jautājiet skolas administrācijai!

 

 

Informāciju sagatavoja

Iveta Vasitova

direktora vietniece izglītības jomā

projekta “PuMPuRS” koordinatore

 


No 2018./2019. mācību gada oktobra mūsu skola ir iesaistījusies Izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotajā Eiropas Sociālā fonda projektā “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” – PuMPuRS. Šis projekts paredz mazināt to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu. Projekts veicina ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, skolu, pedagogiem un vecākiem, lai laikus identificētu bērnus un jauniešus ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu. Pasākumi vērsti uz agrīnu problēmas diagnostiku un risinājumu, lai novērstu samilzušu situāciju risināšanu, kas prasītu daudz vairāk resursu un varētu būt mazāk efektīva. Projekta darbība paredzēta līdz 2022.gada beigām. Materiālus par šo projektu var atrast šeit: www.pumpurs.lv

Pašlaik mūsu skolā projekta ietvaros tiek sniegts atbalsts 7. – 12.klašu skolēniem. Konsultatīvo atbalstu sniedz 5 pedagogi un 2 atbalsta personāla darbinieki.  Projekta koordinatore skolā ir direktores vietniece izglītības jomā Iveta Vasitova. Par projekta jautājumiem var arī vērsties pie matemātikas skolotājas Valentīnas Krickas. Katram projektā iekļautajam skolēnam ir izveidots savs individuālais konsultāciju plāns, kas ir saskaņots skolas vadību.

Informāciju sagatavoja:

direktores vietniece izglītības jomā

projekta “PuMPuRS” koordinatore

Iveta Vasitova

 

Copyright © 2021 J. Raiņa Daugavpils 6. pamatskola