ESF projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (projekta Nr.8.3.2.2/16/I/001)

logo

Projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”

(projekta Nr.8.3.2.2/16/I/001)

2.posma izvērtējums

 

No 01.09.2019. līdz 31.05.2021. J. Raiņa Daugavpils 6.vidusskolā tika realizēts  projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (projekta Nr.8.3.2.2/16/I/001) 2.posms.

Projekta pamatmērķis – nodrošināt izglītības pakalpojuma daudzveidību, uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus.

Lai sasniegtu šo mērķi, tika izveidots izglītojamo individuālo kompetenču atbalsta pasākuma plāns, kurā tika iekļauti pasākumi gan individuālo vajadzību atbalstam, gan izglītojamo interešu attīstībai, gan romu bērnu integrēšanai mācību procesā.

Izglītojamo ar speciālām vajadzībām atbalstīšanai tika nodrošināts pedagoga palīga darbs matemātikas stundās, logopēda un speciālā pedagoga darbs.

Lai atbalstītu 1.-2. klases skolēnus mācībās pārejas periodā (valodas proporcijas mācību procesā mazākumtautību skolās), tika nodrošināts pedagoga palīga darbs mācību priekšmetos, kurus apgūst latviešu valodā. Realizējot jauno valodas proporciju ieviešanu mazākumtautību skolās, izglītojamie saņēma papildu palīdzību stundu laikā.

Romu izglītojamiem atbalstu sniedza pedagoga palīgs, kurš veicināja romu izglītojamo integrēšanu mācību procesā. Pedagoga palīgs ir romu tautības pārstāvis, kuram skolēni uzticas.

Tāpat tika attīstītas skolēnu pētnieciskās prasmes, apgūstot nodarbību ciklu „Mazie kāpēcīši”. Izglītojamiem bija iespēja iepazīties ar fizikas, ķīmijas, bioloģijas likumiem dzīvē un to pielietošanu praksē, mācību saturā.

Atbalsta pasākuma plāns tika papildināts ar jauniem pasākumiem – ķīmijas laborants 8.-9.klasē, pedagoga palīgs matemātikā 4.klasei, kā arī pedagoga palīgs (ārkārtas), lai virzītos uz atbalstu izglītojamiem ārkārtas situācijas un attālinātā mācību procesa laikā.

            Projekta laikā pedagogiem un atbalsta personālam bija iespēja apmeklēt tālākizglītības kursus, lai pilnveidotu savas profesionālās kompetences:

  • “Dabaszinātņu eksperimenti kompetencēs balstītā pamatizglītībā”;
  • “Robotikas apguve sākumskolas bērniem, izmantojot LEGO WeDo2.0 un Mindstorms EV3”;
  • “DIBELS Next 0.-3. klasei”;
  • kursi skolas psihologam “Latviešu valodas un matemātikas sasniegumu tests LMST-II (vecums 6-12 gadi)”.

 

            Realizējot projektu “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (projekta Nr.8.3.2.2/16/I/001), skolai tika piešķirts printeris, planšetdators un radioviļņu izplatīšanās pārbaudes iekārtas.

            J.Raiņa Daugavpils 6. vidusskolas dalība projektā “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (projekta Nr.8.3.2.2/16/I/001) nodrošināja izglītības iestādes atpazīstamību valstī. Skola piedalījās Kultūras ministrijas organizētajā seminārā par romu skolotāju palīgu darbības prakses attīstību izglītības iestādēs projekta “Latvijas romu platforma V” ietvaros (27.04.5021.), jo esam viena no trim Latvijas skolām, kurā darbojas romu skolotāju palīgi.

Izvērtējot projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (projekta Nr.8.3.2.2/16/I/001) 2.posmu, skola veidos atbalsta pasākumu plānu nākamajām posmam.

 

Informāciju sagatavoja:

Nataļja Mikuļina,

direktores vietniece izglītības jomā,

projekta koordinatore


Seminārs par romu skolotāju palīgu darbības prakses attīstību izglītības iestādēs projekta “Latvijas romu platforma V” ietvaros

 

         2021.gada 27.aprīlī Kultūras ministrija organizēja semināru par romu skolotāju palīgu darbības prakses attīstību  izglītības iestādēs, kas Latvijā tika uzsākta 2008.gadā. Semināra darbā piedalījās mūsu skolas pārstāvji un dalījās pieredzē, kā tiek realizēts romu skolotāja palīga darbs J. Raiņa Daugavpils 6.vidusskolā. Patlaban tikai trijās Latvijas skolās darbojas romu skolotāju palīgi – Jelgavas 4.sākumskolā, Lādezera pamatskolā un J. Raiņa Daugavpils 6.vidusskolā. Romu skolotāju palīgu pamatuzdevumi ir veicināt romu bērnu regulāru iesaisti izglītības procesā un uzlabot romu bērnu vecāku izpratni par izglītības nepieciešamību. Par šī jautājuma aktualitāti liecina tas, ka dalībai seminārā bija pieteikušies pārstāvji no Dobeles, Jelgavas, Jūrmalas, Kuldīgas, Maltas, Limbažiem, Rīgas, Rūjienas, Talsiem, Tukuma, Ventspils un Viļakas.

      Semināra dalībnieki uzklausīja informāciju par to, kā J.Raiņa Daugavpils 6.vidusskolā romu skolotāja palīga pienākumus veic Dana Tumaševiča.  Dana sniedz atbalstu romu skolēniem mācībās, apgūstot tēmas dažādos mācību priekšmetos no 1. – 4.klasei. Tādējādi izglītojamajiem ir iespēja apgūt vielu sev vēlamā tempā ar romu tautības pārstāvja palīdzību, kuram viņi uzticas. Romu skolotāja palīga darbs mūsu skolā tiek finansēts ESF projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (projekts Nr.8.3.2.2./16/I/001) Multidisciplinārās jomas ietvaros. Mūsu skolas pieredze, darbojoties šajā projektā, tiek vērtēta ļoti augstu, jo pārējās skolās romu skolotāja darbu finansē pašvaldības, bet viens no semināra uzdevumiem bija aktualizēt finansējuma piesaistes jautājumus, izmantojot ESF finansēto projektu “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”.

         Izglītības kvalitātes valsts dienesta projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” vecākā eksperte Kristīne Liepiņa pievērsa uzmanību šī projekta iespējām romu bērnu regulārai iesaistei mācību procesā. Mūsu skolā šī projekta ietvaros tiek sniegts atbalsts vienam romu izglītojamajam.

       Kopsavilkums par seminārā rezultātiem un izteiktajiem priekšlikumiem būs publicēts Kultūras ministrijas tīmekļvietnē projekta “Latvijas romu platforma V” sadaļā.

 

Informāciju sagatavoja:

Iveta Vasitova

J.Raiņa Daugavpils 6.vidusskolas skolotāja,

Daugavpils pašvaldības pārstāvis 

Kultūras ministrijas Reģionālo ekspertu tīklā romu integrācijas jautājumos


ESF projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (projekta Nr.8.3.2.2/16/I/001) īstenošana ārkārtas situācijas laikā J.Raiņa Daugavpils 6. vidusskolā

 

          Sakarā ar ārkārtas situācijas izsludināšanu un uz laiku, kamēr valstī noteikts attālināto mācību process, projekta ārpusstundu nodarbību pedagogiem ir iespēja projekta pasākumos veikt  pedagoga palīga darba pienākumus.

 

          No 01.12.2020. – 31.05.2021. piešķirts papildus finansējums 2690 EUR jauniem pasākumiem: ķīmijas laborants 8. – 9.klasē un pedagoga palīgs matemātikā 4.klasē

         

          Ir aizliegts projekta ietvaros veikt ārpusstundu pasākumus.  Darbu var turpināt pedagogu palīgi, logopēds, speciālais pedagogs

 

          Visu pasākumu mērķis ir  nodrošināt atbalstu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem un mācību grūtībām.

 

Informāciju sagatavoja:

 

direktores vietniece izglītības jomā

projekta koordinatore

Nataļja Mikuļina


ESF projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (projekta Nr.8.3.2.2/16/I/001) realizēšana skolā

 

          No 2019./2021.m.g. J.Raiņa Daugavpils 6.vidusskola uzsāka ESF projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (projekta Nr.8.3.2.2/16/I/001) otrā posma realizāciju.

            2020./2021.mācību gadā J. Raiņa Daugavpils 6.vidusskola turpina šī projekta īstenošanu, kura mērķis ir nodrošināt Latvijas izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu vispārējās izglītības iestādēs, tādējādi uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus.

            Atbalsts skolēniem tiks nodrošināts divās jomās: STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) un Multidisciplinārā.

            2020./2021.mācību gadam izstrādātais pasākumu plāns ietver nodarbības, kuras dod iespēju attīstīt skolēnu individuālās spējas. Skolas administrācija kopā ar atbalsta personālu ir apzinājusi tos skolēnus, kuriem ir nepieciešama individuāla pieeja kādā no mācību priekšmetiem, kas viņiem sagādā grūtības, tāpēc tiks nodrošināti gan pedagoga palīgi, gan papildu ir arī tiem skolēniem, kuriem STEM jomas priekšmetos ir labi rezultāti un ir nepieciešams dot papildus zināšanas, lai skolēni dziļāk izprastu saturu, izprastu kopskarības un sekmīgāk piedalītoss olimpiādēs.

            Projektā nodarbības ir paredzētas 1. – 6.klašu skolēniem mācību vielas apguvei, kā arī fizikas laboranta darbs 8. – 9.klasē. Projekta īstenošanas laikā skolā tiek organizētas praktiskās nodarbības grupā un individuāli. Skolēniem tiek sniegta individuālā palīdzība arī stundu laikā. Īpaša uzmanība pievērsta mācību priekšmetu apguvei latviešu valodā, atbalsta pasākumi skolēniem ar mācību traucējumiem un mācību grūtībām, kā arī romu tautības bērniem.

            Dažādu aktivitāšu laikā skolēni attīsta savas pētnieciskās prasmes, savukārt skolēniem, kuriem ir mācīšanās traucējumi, pilnveido rakstīšanas, lasīšanas, runāšanas prasmes.

            Projekta laikā skolēniem ir iespēja apmeklēt izglītojošās nodarbības arī ārpus skolas un pilsētas.

 

Informāciju sagatavoja:

direktores vietniece izglītības jomā

projekta koordinatore

Nataļja Mikuļina


Mācību vizīte “ZINOO Cēsis”

“Lego Education nodarbība”

“Jo vairāk uzzinām par Visumu,

jo vairāk atklājas neizzināmais. 
Mēs arvien vairāk saskatām

lietu būtības noslēpumus.

Mēs vēl zinām tik maz…”

/Alberts Einšteins/

2019.gada 15. maijā četrpadsmit 2. – 6.klases skolēni, kuri aizraujas ar konstruēšanu un nodarbojas ESF projektā ,,Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” STEM un vides jomā, apmeklēja seno un skaisto Latvijas pilsētu – Cēsis. Ir zināms, cik burvīga vieta ir Cēsis un cik daudz tur ir ko redzēt. Tomēr mūsu ceļojums bija uz ZINOO centru, kur skolēnus gaidīja mācību vizīte. Vēlāk katram skolēnam bija iespēja atrast sev visinteresantākās nodarbības un vienlaikus gūt jaunas zināšanas. Bērni nodarbībās pavadīja divas stundas un garlaicīgi nekļuva nevienu brīdi, jo viņi paši izmēģināja dažādas tehnoloģijas un pārbaudīja dabas likumus: izbaudīja gravitāciju šūpolēs, izprasta berzi, braucot ar speciāli aprīkotiem kartingiem, redzēja skaņu, veidoja zobratu pārnesumus, saprasta katapultas darbības principus, redzēja zibeni un izveidoja elektrību un vēl daudz ko citu.

Pati galvenā nodarbība skolēnus gaidīja radošajā laboratorijā LEGO ROBOTI, kur skolēni, sadarbojoties pāros, izmantojot iztēli un konstruēšanas prasmes, uzmanīgi iepazīstoties ar instrukciju, izveidoja robotus. Ir zināms, ka, modelējot un konstruējot, bērns iemācās loģiski un radoši domāt, bet nodarbība parādīja, ka skolēni arī iemācījās komunicēt un atbalstīt viens otru, aktīvi palīdzot un  paskaidrojot saviem draugiem  racionālu pieeju robotu uzbūvei. Neskatoties uz grūtībām, par nodarbību bērni atsaucās ar sajūsmu,  jo strādāt ar LEGO visiem patika.

Atsaucoties par šo mācību vizīti, skolēni norādīja, ka visinteresantākais bija:

  • pārbaudīt līdzsvaru uz kustīgām kāpnēm: “ Nedaudz bailīgi, bet jautri?!”
  • izpētīt dubļus mikroskopā: “Cik daudz dubļu apkārtējā pasaulē?!”
  • izveidot elektrību: ”Iedomājieties, es saviem spēkiem varēju nedaudz uzlādēt telefonu?!”
  • kopā ar skolotāju spēlēt klavieres: ”Man patika muzicēt, brīnišķīgi!”

 Informāciju sagatavoja:

            skolas psiholoģe Anastasija Petrovska

            Fotoreportāžu veidoja:

            sporta skolotāja Tatjana Bondere


Krustpils pils stāsti

         ESF projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros 5.-6.klases skolēni devās uz Jēkabpils vēstures muzeju un tā brīvdabas filiāli “Sēļu sēta”. Nezināms fakts skolēniem bija tas, ka Krustpils pils ir vecākā pils Latvijā. Pēc iepazīšanās ar sikspārņiem un spoku stāstiem  pils pagrabā un gleznu izstādes apskates skolēni devās augšā pils tornī, no kurienes pavērās skaista dabas ainava un Daugavu un pilsētu. Viņi mēģināja noteikt, kurā pusē varētu būt Daugavpils. Radošajā darbnīcā daudzi skolēni pirmo reizi savām rokām gatavoja sveces, darba procesā vajadzēja iedomāties kādu vēlēšanos, kas noteikti piepildīsies,  svece tiks aizdegta.

         Muzeja brīvdabas filiāles “Sēļu sēta” apmeklējums bija iepazīšanās ar Latvijas kultūrvēsturisko novadu Sēliju. Skolēnus pārsteidza tas, kādos  apstākļos agrāk dzīvoja cilvēki, kādus darbus vajadzēja darīt, kā cepa maizi. Pārdomas izraisīja tas fakts, ka to laiku bērniem mājās bija savi pienākumi, kurus nevarēja nedarīt.

Informāciju apkopoja:

pedagoga palīgs

Dana Tumaševiča    


„Mazie kāpēcīši” taisa raķetes

 

Š.g.22.martā zinātkāres centrā „ZINOO Daugavpils” norisinājās aizraujoša nodarbība mūsu skolas „Mazajiem kapēcīšiem”. Šoreiz viņiem tika piedāvāts iedziļināties raķešu ražošanas procesā, uzzināt kaut ko jaunu par gaisa spēku, kā arī pašiem sataisīt savas raķetes un likt tām lidot.

Pateicoties Eiropas Sociālā fonda projektam „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” Nr. 8.3.2/16/I/001, tika organizēta „Gaisa raķešu nodarbība”. Aktīvākie dabaszinību cienītāji, kas piedalās „Mazo kāpēcīšu” nodarbībās, šoreiz  ieguva priekšstatu par raķešu darbības principiem, to vēsturi un nākotni.

Skolēni aizrautīgi darbojās grupās, kā arī patstāvīgi nodarbojās ar centra eksponātiem tik ilgi, cik vēlējās.

Sagatavoja:

nodarbību cikla “Mazie kāpēcīši” vadītāja

L. Kondrašova-Lutinska


 

Tikšanās ar spoku Latvijas Leļļu teātrī

Valsts izglītības satura centra projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (projekta Nr.8.3.2.2/16/I/001) ietvaros š.g. 23.martā uz tikšanos ar Kentervilas spoku devās mūsu skolas 5. – 6.klases skolēnu grupa, kuriem tā bija pirmā iepazīšanās ar šāda veida teātra izrādi.

Latvijas Leļļu teātra izrādē “Kentervilas spoks” var satikties ne tikai ar īstu spoku, bet arī skatīties ēnu teātri, vērot aktieru grimu un tērpus.                        

      Lorda Saimona de Kentervila spoks dzīvo senā angļu pilī. Naktīs viņam patīk pastaigāties pa pils tumšajiem gaiteņiem un dažādos veidos baidīt cilvēkus. Bet tad pili iegādājas  amerikāņu vēstnieka ģimene, kas netic spokiem un nemaz nedomā no tiem baidīties. Nabaga trīssimt gadu vecajam spokam piedāvā apgriezt nagus, ieeļļot čīkstošos kaulus, viņam met ar spilvenu … Patiesība par spoka likteni gan ir rūgta un nopietna. Tāpēc tikai tad, kad spoks ir nožēlojis izdarīto ļaunumu, viņa gars rod mieru. To viņam palīdz izdarīt amerikāņu vēstnieka meita Virdžīnija.

      

Informāciju sagatavoja:

direktores vietniece izglītības jomā

Iveta Vasitova


 

Krāsojamo lapu aizraujošā pasaule

Ir zināms, ka krāsojamās lapas ir laba izklaide un arī lielisks līdzeklis, lai bērniem attīstītu vairākās svarīgas iemaņas – acu un roku kustību koordināciju, krāsu uztveri un attēla izprašanu. Krāsošana  palīdz bērniem veidot rokrakstu, nostiprinot pirkstu un roku muskuļus, attīsta rūpību, pacietību un precizitāti. Ar krāsām bērns pauž savas emocijas, kas var veicināt emocionālo attīstību. Ņemot vērā iepriekš minēto, skolas logopēde Tatjana Podlužnaja piedāvāja šādu ideju: veidot zīmējumu izstādi, izmantojot krāsojamas lapas.  

Krāsojamo lapu pamatā ir mākslinieces Karlas Žerares daiļrade. Amerikāņu mākslinieces Karlas Žerares gleznas ir ļoti spilgtas, jautras un patīkamas acīm, jo tās iemieso optimismu un pozitīvismu. Katrs no viņas darbiem ir atsevišķa pasaka ar daudziem elementiem. Viņa ar bērnu spontanitāti un sirsnību attēlo pilsētu un ciemu ainavas, kā arī viņa pārvērš putnus, kokus, ziedus un citus augus.

Logopēds, psihologs un skolēni ar īpašībām vajadzībām sapulcējās kopā, lai iepazītos ar Karlas Žerares darbiem.  

Bērni piekrita un atbalstīja ideju izveidot izstādi, un sāka strādāt ar krāsojamajām lapām. Ieraugot izglītojamo darbību, viņiem pievienojās klasesbiedri. Rezultātā tika izveidota skolēnu darbu izstāde. Pirmie, kas to apmeklēja, bija 3. klases skolēni, kuri nodarbojas pagarinātās dienas grupā. Skolas psihologs Anastasija Petrovska pastāstīja viņiem par mākslinieci Karlu Žerari un par bērniem, kas izveidoja izstādi. 3.klases skolēni izrādīja interesi gan par izstādi, gan par pašu darbību un pievienojās radošajam procesam kopā ar skolotāju Nataļju Plaksu. Skolotājas apgalvo, ka bērni tik ļoti aizrāvās ar krāsošanas procesu, ka klasē bija klusums un radošs noskaņojums līdz pašam vakaram. Visi darbi ir apskatāmi izstādē.

Pateicība visiem skolēniem, kas piedalījās izstādes veidošanā. Ja arī Jūs vēlaties pievienoties, dodieties pie skolas psihologs uz 312. kabinetu.

Informāciju sagatavoja:

Skolas psihologs

Anastasija Petrovska

 


 

Ziemassvētku labdarības akcija.

Lai miers virs zemes cilvēkiem,

Un mums ir priecīgs prāts!

Jau Ziemassvētki drīz būs klāt,

Un dāvanas nes kāds!

      Šogad 19. decembrī  ar prieku  un ar dāvanām  projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (Nr.8.3.2.2/16/001) dalībnieki: Valērija Strogonova (1.a), Džastins Mihailovs (2.a),  Jūlija Ustinova,  Arnelija Kovaļevska  un Jegeņijs  Prigoda (3.a),   Jekaterina Voroņina, Aleksandra Timofejeva, Ņikita Vasiļjevs, Alekss Tumaševičs un Nataša Stepane (4.a) apmeklēja pirmsskolas bērnus, lai sveiktu mazuļus Ziemassvētkos.    

        Visi dalībnieki apsēdās  aplī, lai izveidotu draudzīgu gaisotni. Šajā labvēlīgajā atmosfērā skanēja  skaisti dzejoļi,  bērni minēja jautras mīklas,  sacentās, kas vistālāk aizpūtīs sniegpārsliņas no savām plaukstām, kā arī pasākuma dalībnieku desmit pirkstiņi jautri “dancoja”  gan  pa galvu, gan pa vēderu, gan pa pleciem, gan pa kājām.

      Pasākuma beigās mazajiem bērniem tika uzdāvinātas krāsainas maskas, kuras veidoja  paši APP projekta dalībnieki nodarbību laikā.

    Skolas psihologs un logopēds, pirmskolas audzinātāji un mazuļi   pateicas  sākumskolas skolēniem par  padarīto darbu, palīdzot izkrāsot maskas un izveidot skaitu eglīti.

 

Lai Ziemassvētku prieks valda katrā no mums,
Lai sirds siltums sasilda ikvienu, ko satiekat savā ceļā,
Lai acis saskata gaišumu, kas paveras, dāvājot tikai labu,
Lai Jaungada brīnums vispirms notiek mūsos.
                                                       I. Ziedonis

Informāciju sagatavoja

Anastasija Petrovska,

skolas psihologs


„MAZIE KĀPĒCĪŠI” IEPAZĪST ZEMESTRĪCES

14.decembrī ESF projekta „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros mūsu skolas nodarbību cikla „Mazie kāpēcīši” dalībnieki  piedalījās interaktīvajā nodarbībā „Zemestrīces”, kas notika zinātkāres centrā „ZINOO Daugavpils”.  Četrpadsmit skolēni, pateicoties projekta finansējumam, bez maksas iesaistījās visās piedāvātajās aktivitātēs, kā arī patstāvīgi nodarbojās  zinātkāres centrā. Skolēniem bija iespēja  izvēlēties  eksponātus un laiku, kāds ir nepieciešams, lai eksponātu izpētītu, pārbaudītu darbībā, izdarītu savus secinājumus.

Nodarbība bija veltīta zemestrīcēm, un „Mazajiem kāpēcīšiem”  bija sniegta teorētiskā informācija par šo dabas parādību, kā arī piedāvāts praktiski darbojoties, uzbūvēt ēku, kura varēs izturēt jebkuru zemestrīci un nesabrukt. Izrādījās, ka uzdevums nemaz nav tik viegls.  Skolēni darbojas nelielās grupās, un tikai vienai grupai izdevās uzcelt tādu māju. Skolēni ar izbrīnu vēroja, kā uz viņu radīto objektu iedarbojas zemestrīces spēki, un kā ēka turas un nesabrūk. Šī nodarbība palīdzēja attīstīt skolēnos ne tikai inženierprasmes, bet arī spēju strādāt komandā, plānot savu un skolasbiedru rīcību, nepadoties grūtību laikā un meklēt nestandartus  risinājumus.

Prieks atzīt, ka „Mazo kāpēcīšu” aktivitātes stimulē skolēnus tuvāk iepazīt apkārtējo pasauli, uzdot jautājumus un meklēt atbildes.

Sagatavoja: Ludmila Kondrašova-Lutinska


„Mazie kāpēcīši” veido eko mašīnas

 

11.maijā mūsu skolas 1.-4.klašu 10 audzēkņi, kas piedalas nodarbību ciklā „Mazie kāpēcīši”, ESF projekta „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (projekta Nr. 8.3.2.2/16/I/001) ietvaros apmeklēja zinātkāres centru ZINOO Daugavpils.

Skolēni piedalījās pasākumā „Eko mašīnu veidošanas nodarbība”, kuras laikā viņiem bija iespēja ne tikai attīstīt pētnieciskās prasmes, padziļināt savas zināšanas par mašīnām, bet arī aizdomāties par vides aizsardzību. Bērni saprata, kāpēc elektromašīnas ir tik populāras,  un praktiski darbojoties skolēniem izdevās tās izveidot.

„Mazie kāpēcīši”  ar lielu prieku iesaistītjās aizraujošās aktivitātēs, kuras piedāvāja ZINOO Daugavpils. Pēc pētnieciski praktiskās nodarbības skolēni patstāvīgi un brīvi nodarbojās ar piedāvātajiem eksponātiem, atklājot daudzus dabas noslēpumus.

Sagatavoja: Ludmila Kondrašova-Lutinska


J.Raiņa Daugavpils 6.vidusskolā sāk īstenot projektu “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”

 

2017.gada 11.septembrī Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde parakstīja sadarbības līgumu par Daugavpils pilsētas skolu dalību Valsts izglītības satura centra projektā “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (projekta Nr.8.3.2.2/16/I/001), kura mērķis ir nodrošināt Latvijas izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu vispārējās izglītības iestādēs, tādējādi uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus.

Projekts tiks īstenots no 2017.gada līdz 2021.gadam (4 mācību gadi) divos posmos: 1.posms – 2017./2018.m.g un 2018./2019.m.g, bet 2.posms – 2019./2020.m.g un 2020./2021.m.g. J.Raiņa Daugavpils 6.vidusskola piedalīsies projekta pirmajā posmā (2017./2018.m.g. un 2018./2019.m.g.).Šobrīd diviem mācību gadiem projektam no valsts budžeta līdzekļiem piešķirti 559 405 eiro.

Skola ir izstrādājusi pasākumu plānus, kādā veidā tiks attīstītas skolēnu individuālās spējas. Skolas administrācija kopā ar atbalsta personālu ir apzinājusi tos skolēnus, kuriem ir nepieciešama individuāla pieeja kādā no mācību priekšmetiem, kas viņiem sagādā grūtības, tāpēc tiks nodrošināti gan skolotāju palīgi, gan papildu nodarbības, gan atbalsta personāls (psihologs, logopēds u.c.). Pievērsta uzmanība būs arī tiem skolēniem, kuriem kādā mācību priekšmetā ir labi rezultāti un ir nepieciešams dot papildu zināšanas, lai varētu sekmīgāk piedalīties olimpiādēs.

Atbalsts skolēniem tiks nodrošināts piecās jomās: STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) un vide, Valoda, Kultūrizglītība un radošās industrijas, Multidisciplinārā, Sports un veselīgs dzīvesveids.

Projektā nodarbības ir paredzētas 1. – 6.klašu skolēniem mācību apguvei. Projekta īstenošanas laikā skolā tiks izveidotas radošās darbnīcas, organizēti dažādi attīstības nodarbību cikli, praktiskās nodarbības grupā un individuāli. Skolēniem tiks sniegta individuālā palīdzība arī stundu laikā.

Dažādu aktivitāšu laikā skolēni attīstīs savas IKT prasmes, pētnieciskās prasmes, tēlaino domāšanu un uztveri, iepazīs sevi un savu veselību, pilnveidos komunikatīvās un stresa pārvarēšanas prasmes. Skolēniem, kuriem ir mācīšanās traucējumi, tiks pilnveidotas rakstīšanas, lasīšanas, runāšanas, tēlainās domāšanas iemaņas.

  Projekta laikā skolēniem būs iespēja apmeklēt izglītojošās nodarbības arī ārpus skolas un pilsētas.

Informāciju sagatavoja:

direktores vietniece izglītības jomā

projekta vadītāja

Vilma Tāraude

Copyright © 2021 J. Raiņa Daugavpils 6. pamatskola