Projekti

eTwinning projekts READ(Y)? Lasītprieks


Projekts “READ(Y)?” ir reģistrēts 2018.gada augustā un tiek īstenots 2018./2019.m.g.laikā. Projekta partnervalstis ir Latvija, Grieķija, Rumānija, Ukraina, Horvātija, Slovēnija, Islande, Albānija un Polija. Tas ir starpkulturāls projekts, kurā 13-15 gadus veci skolēni, izmantojot dažādas aktivitātes, tiek motivēti apmeklēt skolas bibliotēku, lasīt dažādu žanru literatūru, interpretēt izlasītās grāmatas un diskutēt par izlasīto ar projekta partneriem.
Projekta pamatdarbība ir izveidot klubu “Vai esi gatavs lasīt?”, kura dalībnieki būs partnerskolu bibliotēkas.
Projekta mērķi:
– Veidot sadarbību starp skolas bibliotēku, skolēniem, pedagogiem un vecākiem, lai ieinteresētu viņus lasīt grāmatas, sadarboties un komunicēt savā starpā;
– Iepazīties ar citu skolu vienaudžiem un gūt lasīšanas ieradumus;
– uzlabot skolēnu valodu prasmes un ITC iemaņas, attīstīt viņu kritisko domāšanu un radošumu.
Projekta rezultātā tiek paredzēts izveidot e-grāmatas, kurās tiks publicēti projekta laikā sacerēti stāsti, kā arī veidotie plakāti, kuri motivētu citus lasīt, un brošūras par dažādām grāmatām.

 


 

eTwinning projekts “Monuments to Animals in my Town”

J.Raiņa Daugavpils 6.vidusskola un Itālijas skola ITCG “Enrico Fermi”, Tivoli, piedalās eTwinning projektā “Monuments to Animals in my Town”.

Projekta realizācija: 2017.gada novembris -2018.gada jūnijs. Projekta laikā skolēni iepazīstina  ar sevi, savu pilsētu un skolu, valstu dabas īpatnībām un kultūras mantojumu, savāc un apkopo informāciju par pieminekļiem, kuri ir veltīti dzīvniekiem savās pilsētās, fotografē tos, veido spēles, prezentācijas un dalās ar informāciju savā starpā. Projekta gala produkts – brošūra par abām pilsētām. Projekta valoda – angļu.

03

Picture 3 of 3

 


 

“Baltu valstu literatūras nedēļa (diena)”

Projekta mērķis ir popularizēt lasīšanu, radniecīgu tautu – Lietuvas un Latvijas – literatūru, kultūru, starpkultūru sakarus, sadarbību un uzlabot skolēnu lasītprasmi. Projekta organizatori: Jonavas rajona skolu bibliotekāru metodiskā apvienība. Projekta norise: 2018.gada 26.-30. marts. Šajā nedēļā Lietuvas skolas un skolu bibliotēkas tika aicinātas organizēt pasākumus, kas veltīti Latvijai, tās literatūrai, kultūrai, vēsturei, savukārt Latvijas skolas un skolu bibliotēkas – pasākumus, kas veltīti Lietuvas kultūrai, literatūrai un vēsturei.

J.Raiņa Daugavpils 6.vidusskolā tika novadīti vairāki pasākumi, kas veltīti Lietuvas kultūrai, literatūrai, ģeogrāfijai, vēsturei: skolēni veica pētījumu par Latviju un Lietuvu, tika uzzīmētas un teatralizētas lietuviešu tautas pasakas, izveidota un izspēlēta galda erudīcijas spēle “Ko tu zini par Lietuvu”.

 


 

„Mazie kāpēcīši” veido eko mašīnas

 

11.maijā mūsu skolas 1.-4.klašu 10 audzēkņi, kas piedalas nodarbību ciklā „Mazie kāpēcīši”, ESF projekta „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (projekta Nr. 8.3.2.2/16/I/001) ietvaros apmeklēja zinātkāres centru ZINOO Daugavpils.

Skolēni piedalījās pasākumā „Eko mašīnu veidošanas nodarbība”, kuras laikā viņiem bija iespēja ne tikai attīstīt pētnieciskās prasmes, padziļināt savas zināšanas par mašīnām, bet arī aizdomāties par vides aizsardzību. Bērni saprata, kāpēc elektromašīnas ir tik populāras,  un praktiski darbojoties skolēniem izdevās tās izveidot.

„Mazie kāpēcīši”  ar lielu prieku iesaistītjās aizraujošās aktivitātēs, kuras piedāvāja ZINOO Daugavpils. Pēc pētnieciski praktiskās nodarbības skolēni patstāvīgi un brīvi nodarbojās ar piedāvātajiem eksponātiem, atklājot daudzus dabas noslēpumus.

Sagatavoja: Ludmila Kondrašova-Lutinska


J.Raiņa Daugavpils 6.vidusskolā sāk īstenot projektu “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”

 

2017.gada 11.septembrī Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde parakstīja sadarbības līgumu par Daugavpils pilsētas skolu dalību Valsts izglītības satura centra projektā “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (projekta Nr.8.3.2.2/16/I/001), kura mērķis ir nodrošināt Latvijas izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu vispārējās izglītības iestādēs, tādējādi uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus.

Projekts tiks īstenots no 2017.gada līdz 2021.gadam (4 mācību gadi) divos posmos: 1.posms – 2017./2018.m.g un 2018./2019.m.g, bet 2.posms – 2019./2020.m.g un 2020./2021.m.g. J.Raiņa Daugavpils 6.vidusskola piedalīsies projekta pirmajā posmā (2017./2018.m.g. un 2018./2019.m.g.).Šobrīd diviem mācību gadiem projektam no valsts budžeta līdzekļiem piešķirti 559 405 eiro.

Skola ir izstrādājusi pasākumu plānus, kādā veidā tiks attīstītas skolēnu individuālās spējas. Skolas administrācija kopā ar atbalsta personālu ir apzinājusi tos skolēnus, kuriem ir nepieciešama individuāla pieeja kādā no mācību priekšmetiem, kas viņiem sagādā grūtības, tāpēc tiks nodrošināti gan skolotāju palīgi, gan papildu nodarbības, gan atbalsta personāls (psihologs, logopēds u.c.). Pievērsta uzmanība būs arī tiem skolēniem, kuriem kādā mācību priekšmetā ir labi rezultāti un ir nepieciešams dot papildu zināšanas, lai varētu sekmīgāk piedalīties olimpiādēs.

Atbalsts skolēniem tiks nodrošināts piecās jomās: STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) un vide, Valoda, Kultūrizglītība un radošās industrijas, Multidisciplinārā, Sports un veselīgs dzīvesveids.

Projektā nodarbības ir paredzētas 1. – 6.klašu skolēniem mācību apguvei. Projekta īstenošanas laikā skolā tiks izveidotas radošās darbnīcas, organizēti dažādi attīstības nodarbību cikli, praktiskās nodarbības grupā un individuāli. Skolēniem tiks sniegta individuālā palīdzība arī stundu laikā.

Dažādu aktivitāšu laikā skolēni attīstīs savas IKT prasmes, pētnieciskās prasmes, tēlaino domāšanu un uztveri, iepazīs sevi un savu veselību, pilnveidos komunikatīvās un stresa pārvarēšanas prasmes. Skolēniem, kuriem ir mācīšanās traucējumi, tiks pilnveidotas rakstīšanas, lasīšanas, runāšanas, tēlainās domāšanas iemaņas.

  Projekta laikā skolēniem būs iespēja apmeklēt izglītojošās nodarbības arī ārpus skolas un pilsētas.

Informāciju sagatavoja:

direktores vietniece izglītības jomā

projekta vadītāja

Vilma Tāraude

Copyright © 2018 J. Raiņa Daugavpils 6. vidusskola