Projekti

„Mazie kāpēcīši” veido eko mašīnas

 

11.maijā mūsu skolas 1.-4.klašu 10 audzēkņi, kas piedalas nodarbību ciklā „Mazie kāpēcīši”, ESF projekta „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (projekta Nr. 8.3.2.2/16/I/001) ietvaros apmeklēja zinātkāres centru ZINOO Daugavpils.

Skolēni piedalījās pasākumā „Eko mašīnu veidošanas nodarbība”, kuras laikā viņiem bija iespēja ne tikai attīstīt pētnieciskās prasmes, padziļināt savas zināšanas par mašīnām, bet arī aizdomāties par vides aizsardzību. Bērni saprata, kāpēc elektromašīnas ir tik populāras,  un praktiski darbojoties skolēniem izdevās tās izveidot.

„Mazie kāpēcīši”  ar lielu prieku iesaistītjās aizraujošās aktivitātēs, kuras piedāvāja ZINOO Daugavpils. Pēc pētnieciski praktiskās nodarbības skolēni patstāvīgi un brīvi nodarbojās ar piedāvātajiem eksponātiem, atklājot daudzus dabas noslēpumus.

Sagatavoja: Ludmila Kondrašova-Lutinska


J.Raiņa Daugavpils 6.vidusskolā sāk īstenot projektu “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”

 

2017.gada 11.septembrī Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde parakstīja sadarbības līgumu par Daugavpils pilsētas skolu dalību Valsts izglītības satura centra projektā “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (projekta Nr.8.3.2.2/16/I/001), kura mērķis ir nodrošināt Latvijas izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu vispārējās izglītības iestādēs, tādējādi uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus.

Projekts tiks īstenots no 2017.gada līdz 2021.gadam (4 mācību gadi) divos posmos: 1.posms – 2017./2018.m.g un 2018./2019.m.g, bet 2.posms – 2019./2020.m.g un 2020./2021.m.g. J.Raiņa Daugavpils 6.vidusskola piedalīsies projekta pirmajā posmā (2017./2018.m.g. un 2018./2019.m.g.).Šobrīd diviem mācību gadiem projektam no valsts budžeta līdzekļiem piešķirti 559 405 eiro.

Skola ir izstrādājusi pasākumu plānus, kādā veidā tiks attīstītas skolēnu individuālās spējas. Skolas administrācija kopā ar atbalsta personālu ir apzinājusi tos skolēnus, kuriem ir nepieciešama individuāla pieeja kādā no mācību priekšmetiem, kas viņiem sagādā grūtības, tāpēc tiks nodrošināti gan skolotāju palīgi, gan papildu nodarbības, gan atbalsta personāls (psihologs, logopēds u.c.). Pievērsta uzmanība būs arī tiem skolēniem, kuriem kādā mācību priekšmetā ir labi rezultāti un ir nepieciešams dot papildu zināšanas, lai varētu sekmīgāk piedalīties olimpiādēs.

Atbalsts skolēniem tiks nodrošināts piecās jomās: STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) un vide, Valoda, Kultūrizglītība un radošās industrijas, Multidisciplinārā, Sports un veselīgs dzīvesveids.

Projektā nodarbības ir paredzētas 1. – 6.klašu skolēniem mācību apguvei. Projekta īstenošanas laikā skolā tiks izveidotas radošās darbnīcas, organizēti dažādi attīstības nodarbību cikli, praktiskās nodarbības grupā un individuāli. Skolēniem tiks sniegta individuālā palīdzība arī stundu laikā.

Dažādu aktivitāšu laikā skolēni attīstīs savas IKT prasmes, pētnieciskās prasmes, tēlaino domāšanu un uztveri, iepazīs sevi un savu veselību, pilnveidos komunikatīvās un stresa pārvarēšanas prasmes. Skolēniem, kuriem ir mācīšanās traucējumi, tiks pilnveidotas rakstīšanas, lasīšanas, runāšanas, tēlainās domāšanas iemaņas.

  Projekta laikā skolēniem būs iespēja apmeklēt izglītojošās nodarbības arī ārpus skolas un pilsētas.

Informāciju sagatavoja:

direktores vietniece izglītības jomā

projekta vadītāja

Vilma Tāraude

Copyright © 2018 J. Raiņa Daugavpils 6. vidusskola