Latvijas romu platforma III: sadarbības un līdzdalības veicināšana

Projekts “Latvijas romu platforma III: sadarbības un   līdzdalības veicināšana”

Romi jeb čigāni ir viena no senākajām mazākumtautībām Latvijā, jau no 16.gs. viņi ir neatņemama Latvijas kultūras dažādības sastāvdaļa. Romi ir uzskatīti par skaitliski lielāko mazākumtautību Eiropā. Pēdējos gados Eiropas un citās valstīs, arī Latvijā, ir novērojama tendence apzīmēt daudzskaitlīgu kopienu ar endonīmu „Romá” (latviskā versijā „romi”), kas kopš Pirmā Pasaules Romu kongresa 1971.gadā pakāpeniski kļuvis par visu romu tautību universālo pašnosaukumu.

Ņemot vērā Latvijas sociāli ekonomisko situāciju, īpaši izglītības, nodarbinātības, veselības aprūpes un mājokļu jomā, un nelielo romu iedzīvotāju skaitu valstī, Kultūras ministrija, sadarbībā ar līdzatbildīgajām ministrijām, 2012.gadā izstrādāja Eiropas vadlīnijām atbilstošu nacionālās politikas pasākumu kopumu romu integrācijai. 

Kultūras ministrijas projekts “Latvijas romu platforma III: sadarbības un līdzdalības veicināšana” 2018./2019.gadā bija virzīts uz  sadarbību un dialogu starp romiem, vietējo pašvaldību, nozaru ministriju un to iestāžu pārstāvjiem, kā arī sociālajiem partneriem. Projekta ietvaros ļoti svarīgi bija atbalstīt savstarpēju mācīšanos un labās prakses apmaiņu romu integrācijas pamatjomās, sekmēt romu pilsoniskās sabiedrības pārstāvju, tostarp jauniešu un sieviešu, darbības kapacitātes stiprināšanu, līdzdalību un efektīvu iesaistīšanos romu integrācijas politikas pasākumu īstenošanā. Liela uzmanība tika pievērsta tam, lai veicinātu sabiedrības izpratni par Latvijas romu kultūru, vēsturi un sociālo situāciju, kā arī popularizētu Latvijas romu platformā iesaistīto romu personu veiksmes stāstus plašākai sabiedrībai.

      Daudzveidīgajās projekta aktivitātēs tika iesaistījušies arī J.Raiņa Daugavpils 6.vidusskolas pārstāvji. Tā janvārī labās prakses vizītē Rēzeknes novadā bija iespējams iepazīt Maltas vidusskolas, Rēzeknes novada un Viļakas novada pieredzi romu integrācijas jautājumos.

Lai veicinātu sabiedrības izpratni par Latvijas romiem, to kultūras mantojumu un personībām, š.g. 24.maijā Rīgas Kino muzejā tika organizēts informatīvais seminārs „Latvijas romu kultūru izpausmju dažādas sejas”.

Seminārā folkloriste Māra Vīksna stāstīja par Leimaņu dzimtas vēsturi un par pirmo Latvijā 1939.gadā izdoto grāmatu par Latvijas romiem „Čigāni Latvijas mežos, mājās un tirgos”, muzikoloģe un grāmatas „Īsta čigānu mūzika” autore Ieva Tihovska dalībniekiem sniedza ieskatu par autentisko romu mūziku, biedrības „Starptautiskā Romu apvienība” prezidents Normumds Rudevičs iepazīstināja ar tēva Kārļa Rudeviča mākslas darbiem, bet biedrības „Romu Kultūras centrs” vadītāja Roksana Rudeviča dalījās ar stāstu par 1976.gadā izveidotā tradicionālās romu mūzikas kolektīva „Ame Roma” vēsturi. Savukārt Rīgas Kino muzeja speciālists Juris Freidenbergs un publiciste Elvita Ruka piedāvāja īpašu programmu par romu/čigāna tēlu Latvijas kinofilmās. Pasākumu noslēdza ansambļa „Ame Roma” krāšņais koncerts.

Seminārā tika prezentēts ilustratīvi informatīvs materiāls „Ieskats Latvijas romu kultūrā”, kurā atraktīvā veidā ir aprakstīta Latvijas romu kultūras vēsture, kā arī izcelti izcili romu kultūras darbinieki un aktīvisti, un viņu devums Latvijas romu kultūras mantojuma saglabāšanā. Materiāla autore ir publiciste Elvita Ruka, Mg.art.

25.– 26.jūnijā Kultūras ministrija sadarbībā ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru organizēja romu jauniešu praktisko darbnīcu “SĀRE KHETENE” (“Visi kopā!”). Tās darbībā piedalījās arī trīs mūsu skolas pārstāvji – skolotāju palīgi Dana Tumaševiča un Anželika Treiklere, kā arī 6.klases skolēns Dmitrijs Tumaševičs. Pavisam darbnīcās piedalījās 17 romu jaunieši vecumā no 15-26 gadiem no Jelgavas, Daugavpils, Jūrmalas, Rīgas, Sabiles, Valmieras un Ventspils, kā arī organizācijas „Radošā apvienība jauniešiem „TREPES”” pārstāvji. Darbnīcas laikā dalībnieki tika iepazīstināti ar jauniešu atbalsta programmu „Eiropas Solidaritātes korpuss”, kuras mērķis ir veicināt solidaritāti, iesaistot organizācijas un jauniešus solidaritātes aktivitātēs, kas risina sabiedrībai aktuālus izaicinājumus, uzlabo jauniešu kompetences, sekmē sociālo iekļaušanu un Eiropas vērtību stiprināšanu. Darbojoties darba grupās jaunieši attīstīja prasmes veidot sastapēju sadarbību, izstrādājot un prezentējot solidaritātes projektu idejas un iniciatīvas. Kopā ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras speciālistiem, romu jaunieši varēja apspriest savas projektu idejas un priekšlikumus, lai tos īstenotu nākotnē.

  

 Jaunieši atzina, ka šāda darbnīca viņiem ir ļoti nozīmīga, lai savstarpēji iepazītos un apzinātos savu atbildību Latvijas romu sabiedrības priekšā, uzzinātu vairāk par brīvprātīgo darbu, attīstītu drosmi būt aktīvam, iegūtu prasmi darboties komandā ar saviem vienaudžiem. Ir izveidota Latvijas romu jauniešu interešu grupa „Sāre Khetene” vietnē Facebook.

Informāciju sagatavoja:

Iveta Vasitova

direktora vietniece izglītības jomā

Copyright © 2020 J. Raiņa Daugavpils 6. vidusskola